بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و رضایت از سیستم جبران خدمات بر کیفیت زندگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم‌تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه لرستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رعایت اخلاق حرفه‌ای و رضایت از جبران خدمات بر کیفیت زندگی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم­آباد انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران مقطع ابتدایی مدارس شهر خرم­آباد به تعداد 166 نفر بود که 106 نفر از آنان با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مدیران مدارس، پرسشنامه استاندارد رضایت از جبران خدمات راجر و ویوین (1998) و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998) استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌های مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 83/0، 87/0 و 87/0 به دست آمد. داده­ها با استفاده از نرم افزار spss و با اعمال آزمون­های آماری t تک گروهی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که رعایت اخلاق حرفه­ای و کیفیت زندگی مدیران در حد بالایی است و رضایت مدیران از جبران خدمات در حد قابل قبولی است. از طرفی بین اخلاق­حرفه­ای مدیران و رضایت آنان از جبران خدمات ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین بین رضایت مدیران از جبران خدمات و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها