بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه تهران

2 دانشجوی فوق‌لیسانس مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روانی و ارتباط آن با منابع قدرت در مدیران مدارس شهرستان شهریار می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران (زن – مرد) در مدارس شهریار می‌باشد. حجم کل جامعه آماری 117 مدیر زن و مرد که با استفاده از جدول مورگان 86 نفر انتخاب شد. پرسشنامه GHQ-28 گلدبرگ و پرسشنامه منابع قدرت پنج‌گانه فرنچ و ریون به کار گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد سلامت روان مدیران (زن – مرد) از موقعیت نسبتاً خوبی برخوردار است. مدیران آموزشی کمتر از قدرت اجبار استفاده می‌کنند و بیشترین منبع قدرت مورداستفاده آنان، قدرت مرجعی می‌باشد. در مقایسه سلامت روان زنان نسبت به مردان از وضعیت بهتری برخوردار است. در استفاده از منابع قدرت میان مدیران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد. در پایان سلامت روانی مدیر (زن- مرد) در تبیین استفاده از منابع قدرت فقط قدرت مرجعی با 31/0 = R2 004/0=  معنادار می‌باشد

کلیدواژه‌ها