روش شناسی پژوهش های حوزه ی مدیریت آموزشی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با رویکردکمی و با استفاده از روش تحلیل محتوای اسنادی به بررسی روش شناسی پژوهش های حوزه ی مدیریت آموزشی و مقایسه نشریات داخل و خارج کشور در این حوزه پرداخته است. برای این منظور دو نشریه مدیریت آموزشی داخلی و دو نشریه مدیریت آموزشی انگلیسی زبان معتبر، انتخاب گردید. از هر مجله 16 مقاله (32 مقاله فارسی و 32 مقاله خارجی) که در طی دو سال منتشر شده بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند. مقاله های نشریات داخلی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی و رهبری و مدیریت آموزشی با مقاله های دو مجله معتبر انگلیسی فصلنامه مدیریت آموزشی[1] و مجله مدیریت آموزشی[2] مقایسه شدند. در بخش داخلی؛ 43.7 درصد از مقالات دارای رویکرد کمی، 3.1 درصد دارای رویکرد کیفی و 3.1 درصد دارای رویکرد ترکیبی بوده اند. در بخش  نشریات مدیریت آموزشی خارج از کشور 21.8 درصد از رویکرد کمی، 49.9 درصد از  رویکرد کیفی و 28.1 از رویکرد ترکیبی در مقالات خود استفاده نموده­اند. نتایج نشان داد رویکرد اصلی پژوهش در تحقیقات داخلی مدیریت آموزشی از نوع کمی و در مقابل، در تحقیقات خارجی از نوع کیفی بوده است. 


 

کلیدواژه‌ها