بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان ملارد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی توأم رابطه ی بین اخلاق حرفه ای مدیران و سبک رهبری تحولی با  عملکرد شغلی معلمان می پردازد  تا عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد شغلی را شناسایی و بررسی نماید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی است و ابزار مورد استفاده در آن برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه  می باشد . جامعه تحقیق ، همه معلمان متوسطه شهرستان ملارد در سال تحصیلی 93-1392 هستند که از بین آنها 230 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. یافته های تحقیق نشان داد که در سازمان مورد مطالعه، بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی رابطه مثبت و قوی برقرار است و اخلاق حرفه ای پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد شغلی می باشد . بین رهبری تحولی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین اخلاق حرفه ای با رهبری  تحولی رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها