رابطه بین هوش‌های چندگانه با مهارت‌های زندگی دانش آموزان دبیرستان‌های دولتی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- جنوب

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش­های چندگانه با مهارت‌های زندگی دانش آموزان بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دبیرستان‌ها پسرانه دولتی مناطق 6 ، 12 استان تهران که در سال تحصیلی 94- 93 مشغول تحصیل بودند، تشکیل داد (5962 N=). با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 360 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش‌های چندگانه گاردنر (1990) و مهارت‌های زندگی (فرم کوتاه) (یوسفی، 1383) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه از طریق متخصصین تایید شد و پایایی آن‌ها از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای هوش‌های هشت‌گانه 2/86/. و برای مهارت‌های زندگی 6/82/. به دست آمد که نشان از سطح قابل‌قبول ابزار تحقیق بود. داده‌ها از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین مؤلفه‌های هشت‌گانه هوش با مهارت‌های زندگی دانش آموزان در سطح 99/. رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین با استفاده از رگرسیون چندگانه مشخص شد در کل حدود 5/44 درصد از واریانس مهارت‌های زندگی را مؤلفه‌های هوش­های هشت‌گانه تبیین می‌کنند و 5/55 درصد مربوط به متغیرهای دیگر است. 

کلیدواژه‌ها