طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی و با روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند به مصاحبه نیمه ساختمند با 12 نفر از معاونین و کارشناسان پژوهش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه­ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد و مؤلفه‌های دانش، مهارت‌های ادراکی، مهارت‌های انسانی، مهارت‌های فنی، نگرش و انگیزه، ویژگی‌های اخلاقی و ویژگی‌های روان‌شناختی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس در بخش کمی به تبیین وضعیت صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری در این بخش کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران (281 نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این بخش پرسشنامه بود که بر اساس مؤلفه‌ها و زیر مؤلفه­های شناسایی‌شده تدوین شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.94 محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه‌های ذکرشده به‌خوبی صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان پژوهش را تبیین می‌کنند. همچنین یافته‌های بخش کمی نشان داد که صلاحیت حرفه‌ای کارشناسان پژوهشی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد و مؤلفه‌های نگرش و انگیزه و مهارت‌های ادراکی در سطح متوسط قرار دارند.

کلیدواژه‌ها