بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان  بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده ها، جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 1394-1393 به تعداد1542 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، و مطابق با فرمول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 310 نفر انتخاب شد ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی مربیان اسچانن – موران و وولفولک (2001) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون(1973)، بود که پایایی آنها برای پرسشنامه خودکارآمدی معلمان 91/0 و پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری  93/0 با روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سطح متوسط و وضعیت خودکارآمدی آنان بالاتر از سطح متوسط است. بین کیفیت زندگی کاری با خودکارآمدی معلمان رابطه مثبت و معنادار(227/0R=) مشاهده شد همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه های محیط ایمن و بهداشتی و نیز تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قدرت پیش بینی خودکارآمدی معلمان را دارند.

کلیدواژه‌ها