بررسی رابطه تفکر فلسفی مدیران مدارس با بهداشت روانی معلمان در مدارس دوره ابتدایی مناطق تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 مدرس و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر،باهدف بررسی تأثیر تفکر فلسفی مدیران مدارس بر بهداشت روانی آنان اجرا گردید. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی بود و در دو مرحله انجام گرفته است: 1- سنجش تفکر فلسفی مدیران از طریق آزمون نگرش سنج جونز. 2- نظرسنجی از معلمان پیرامون رعایت اصول و مبانی اولیه بهداشت روانی از سوی مدیران آنان از طریق پرسشنامه محقق ساخته. جامعه اماری این پزوهش کلیه مدیران و معلمان دوره ابتدایی منطقه 3و4 شهرستان تهران بود. حجم نمونه تحقیق شامل 35 نفر مدیر و 150 نفر معلم بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند.برای تجزیه و تحلیل داده ها ازازمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروه های مستقل استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تفکر فلسفی مدیران بر بهداشت روانی آنان تأثیر مثبت دارد، مدیران با تفکر فلسفی برای معلمان احترام و ارزش بیشتری قائلند، مدیران با تفکر فلسفی در شناخت و درک شرایط واقعی معلمان توانایی بیشتری دارند، مدیران با تفکر فلسفی به برقراری روابط با معلمان توجه بیشتری نشان می دهند، مدیران با تفکر فلسفی به مشارکت معلمان در تصمیم گیریها اهمیت بیشتری می دهند و مدیران با تفکر فلسفی به نیازهای معلمان توجه بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها