بررسی محورهای اساسی برنامه‌ریزی درسی و تدوین برنامه درسی از دیدگاه اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(مطالعه موردی واحد اسلامشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی محورهای اساسی برنامه­ریزی درسی و تدوین برنامه درسی از دیدگاه اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر شکل گرفته است. در این راستا، دیدگاه نسبت به عناصر مطرح در برنامه­ریزی (شامل نیازسنجی، شیوه انتخاب اهداف آموزشی، انتخاب محتوا، سازمان­دهی محتوا، ارائه محتوا، تنظیم زمان، بهره­گیری از تکنولوژی آموزشی، ارزشیابی) و همچنین فرایند تدوین برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامع آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر و تعداد آنها 268 نفر بوده است. پس از تعیین جامعه آماری براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 165 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که توسط زین الدینی (1389) طراحی و اعتباریابی شده و روایی 91/. بر اساس امید ریاضی و پایایی 96/. بر اساس آلفای کرانباخ بدست آمده است. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آزمون t تک گروهی مورد بررسی قرار گرفته و یافته­های پژوهش نشان داده است که طبق دیدگاه اعضای هئیت علمی، میزان اهمیت عناصر مختلف نیازسنجی، شیوه انتخاب اهداف آموزشی، انتخاب محتوا، سازمان­دهی محتوا، ارائه محتوا، تنظیم زمان، بهره­گیری از تکنولوژی آموزشی، ارزشیابی و نیز فرایند تدوین برنامه درسی در حد "بسیار بالا" است.

کلیدواژه‌ها