رابطه بین اهبردهای مدیریت تعارض ومهارتهای ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی در مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دکترای مدیریت آموزشی، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

3 دکتری برنامه ریزی آموزشی از راه دور، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی