بررسی رابطه بین رهبری معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشبار گروه مدیریت برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران