رابطه سبک مدیریت کلاس و انگیزه پیشرفت با یادگیری خود گردان دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره

2 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی دانشکد ه علوم تربیتی و روانشناسی