بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند با کیفیت زندگی کاری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات زاهدان