بررسی نقش تعاملی جنسیت در رابطه شیوه‌های مدیریت کلاس درس، ادراک از جو مدرسه و اهمال‌کاری معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ayatghodoosi@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی n

4 دانشجوی کارشناسی رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان yaldashahri@yahoo.com