برسی میزان استفاده از موبایل در سر کلاس درس و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سسندج