امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد بر اساس مدل بالدریج در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد