تبیین ابعاد و مولفه های نگرش جامع کار آفرینی و تحلیل آن در محتوای کتب درسی عمومی و تکمیل مهارت متوسطه کار دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم تربیتی دانشگاه شاهرود

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی