رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کار کنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت گروه علوم تربیتی مرودشت ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی