بررسی رابطه میان رهبری تحول آفرین و توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی : اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی باشگاه پژوهشگران جوان ، قائمشهر ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 مدرس دانشگاه پیام نور بهنمیر باشگاه پژوهشگران جوان ، مازندران ، بابلسر