برسی میزان آشنایی مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه غرب استان مازندران با مولفه های توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، چالوس ، ایران

2 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، چالوس ، ایران