تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی جدید التألیف دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب‌های جدید التألیف اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی بوده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بود و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش نیز کتاب‌های پایه سوم، چهارم و ششم مطالعات اجتماعی جدید چاپ شده دفتر تألیف بوده که به طور تصادفی از هر کتاب 10 درس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای کتاب‌های جدید التألیف اجتماعی دوره ابتدایی است که براساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی تأیید شده است. واحد مطالعه درس‌های مندرج در کتاب و واحد تجزیه و تحلیل، متن، پرسش‌ها و تصاویر کتاب است که بر اساس مقوله‌های فعال و غیر فعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آن‌ها مشخص شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ضریب درگیری در مقوله پرسش با 79/0 بیشترین ضریب درگیری و تصاویر با داشتن 07/0 درگیری کمترین ضریب درگیری را داشتند؛ البته ضریب درگیری مقوله متن نیز ضریبی پائین بوده (19/0) که حاکی از غیرفعال و غیرپویا بودن کتاب‌های اجتماعی جدید التألیف داشته است. بنابراین، تصاویر و متن کتاب‌های جدید التألیف اجتماعی پایه سوم، چهارم و ششم به روش غیر فعال و غیر پویا و پرسش‌های کتاب به روش فعال تدوین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها