ساخت و اعتباریابی ابزار اندازه‌گیری سبک رهبری امنیت‌مدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت، پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازه­گیری رهبری امنیت­ مدار انجام شده است. شیوه گردآوری داده­ها، به صورت آمیخته (کمی-کیفی) از نوع طرح اکتشافی متوالی بود که در سه مرحله اصلی انجام گرفت. داده­های کیفی از طریق بررسی 32 واحد مطالعاتی به روش نمونه­گیری هدفمند و همچنین مصاحبه­های عمیق با 10 نفر از اعضای هیأت علمی و خبرگان آموزشی رشته مدیریت آموزشی و روانشناسی که به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند، انجام گردید. جهت تحلیل اطلاعات از تکنیک­های نظریه داده بنیاد و رویکرد کدگذاری اشتراوس و کوربن استفاده گردید و داده­ها با استفاده از نسخه 12 نرم‌ افزار ­MaxQDA تحلیل و ابعاد و ویژگی­های این سبک رهبری شناسایی شد. در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی روی 10 نفر از خبرگان رشته مدیریت آموزشی و روانشناسی اجرا شد و روایی نسبی محتوایی آن مورد بررسی قرار گرفت و براساس آن به اصلاح پرسشنامه اقدام شد. سپس نسخه نهایی و اصلاح شده آن در اختیار 373 نفر از کارکنان (اداری و معلمان) مدارس دولتی شهر تهران قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (988/0) محاسبه گردید. برای آزمون ابزار اندازه­گیری مزبور، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با انجام تحلیل عاملی مرتبه اول ابزار اندازه­گیری در 3 بعد اصلی و 16 مؤلفه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان از برازش مطلوب هر یک از گویه­ها با مؤلفه­های فرعی داشت. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد که هریک از مؤلفه­ها دارای بارعاملی مناسبی جهت پیش بینی ابعاد اصلی ابزار اندازه­گیری رهبری امنیت مدار داشتند. در نهایت تحلیل عاملی مرتبه بالاتر حاکی از بارعاملی مطلوب هریک از ابعاد با ابزار اندازه­گیری داشت. نتایج شاخص­های برازش، (x2/df) برابر با 59/2، (RMSEA) برابر با 065/0، (GFI) برابر با 98/0، (AGFI)‌ برابر با 96/0، (CFI) برابر با 94/0، (NFI) برابر با 91/0 و (RFI) برابر با 96/0 نشان داد که ابزار اندازه­گیری طراحی شده برای رهبری امنیت­مدار از برازش بسیار مطلوب برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها