رابطة فرهنگ‌سازمانی و سبک رهبری تحول‌آفرین با ساختار سازمانی در ادارات آموزش و پرورش از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ ‌سازمانی و رهبری تحول­آفرین با ساختار سازمانی اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران است. جامعه آماری این تحقیق، 113 نفر از کارکنان اداره آموزش‌وپرورش استان مازندران هستند که 102 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. هم­چنین با استفاده از نرم­افزارهای آماری اس.پی.اس.اس و لیزرل به تجزیه ‌و تحلیل داده­ها پرداخته ‌شده است. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین و روایی پرسشنامه­ها به‌وسیله خبرگان مدیریت مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری برای اندازه­گیری برازش مدل متغیرهای اصلی تحقیق نشان داد که تمامی روابط مدل­های تحقیق معنی­دار بوده است و دارای ضریب استاندارد بالایی نیز هستند، یعنی همه ابعاد متغیرها (فرهنگ‌سازمانی، سبک رهبری تحول‌آفرین و ساختار سازمانی) تأثیرگذار و تبیین‌کننده آن­ها هستند. از طرفی یافته­های اصلی تحقیق حاکی از آن بود که فرهنگ‌سازمانی بر ساختار سازمانی تاثیری منفی و معنی­داری وجود دارد (092/0=RMSEA و 92/0=NFI و 86/0=GFI و 55/0-=β)، هم­چنین این رابطه منفی و معنی­دار در جهت تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر ساختار سازمانی نیز یافت شد (087/0=RMSEA و 91/0=NFI و 91/0=GFI و 85/0-=β).

کلیدواژه‌ها