بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سلامت سازمانی و امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، الیگودرز، دانشگاه آزاد الیگودرز، ایران

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا با سلامت سازمانی و امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا می‌باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران مدارس شهرستان ازنا به تعداد 49 نفر بود که نمونه گیری انجام نشده و کل جامعه به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه رهبری تحول گرا برنت و همکارا ن (2001)، پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (1996)، پرسشنامه امنیت شغلی نیسی و همکاران (1998) بود. روایی پرسشنامه‌ها به شکل صوری با نظر استفاده از نظر متخصصان تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ عملیات انجام شده برای پرسشنامه رهبری تحول گرا برنت و همکارا ن (2001)، 89/0 پرسشنامه فهرست سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (1996)، 91/0 پرسشنامه امنیت شغلی نیسی وهمکاران (1998)،90/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین رهبری تحول گرا با سلامت سازمانی مدارس شهرستان ازنا رابطه وجود دارد. همچنین بین رهبری تحول گرا با امنیت شغلی مدیران مدارس شهرستان ازنا نیز رابطه وجود دارد. (0001/0=P).

کلیدواژه‌ها