ارائه مدلی برای ارزیابی عدالت آموزشی در آموزش متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گرو علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد وبرنامه ریزی آموزشی واحد تنکابن ایران