تاثیر سواد برنامه ریزی درسی معلمان بر عملکرد شغلی آنان در مدارس راهنمایی شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران ایران