بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی کاری مدیران وسلامت سازمانی مدارس دولتی وغیر دولتی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه پیام نور کهنوج