تاثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش استرس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران