رابطه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار