ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و رتبه بندی عوامل موثر برآن با استفاده از تکنیک AHP :مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی