بررسی هوش اجتماعی ورابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی در دانشگاه بو علی سینا همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه بو علی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی همدان ایران

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی همدان ایران