شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای آموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید رجایی