تاثیر روش یادگیری مشارکتی در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن ایران