بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت معلمان مدارس منطقه آموزش وپرورش دستگردان (استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد عضو هئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارزشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران