بررسی رابطه خود کار آمدی هیجانی و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه سمنان