نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 گروه مدیریت آموزشی دانشکده تربیتی و روانشاسی دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانش آموخته برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانش آموخته مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی