ارایه مدلی برای ارزیابی عوامل موثر ب کامیابی سازمانی مدیران مطالعه موردی . مدیران مدارس هوشمند دوره متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 گروه علوم تربیتی داشگاه آزاد اسلامی واحد محلات ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ، ایران