نقش و جایگاه اطلاعات در پیشرفت مدیریتی مدیران مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه های دولتی شهر اصفهان در سال 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوزستان

3 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان خوزستان

4 عضو هیات علمی و استادیار گروه کشاورزی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

5 کارشناسی ارشد اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

6 کارشناسی ارشد اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

7 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل