بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثر بخشی کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تربیتی وروان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی