بررسی رابطه ابعاد سازمان یاد گیرنده و خلاقیت مدیران متوسطه استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی