بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و اثر بخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی