بررسی مهارت های هیجانی دانشجو - معلمان و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، زنجان ، ایران

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی