بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی در بخش دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران