دلایل ترجیح تدریس بر پژوهش توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دکترای مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری