بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع ابتدایی شهر شیراز و مطلبقت آن با استانداردهای ایفلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه دهلی هندوستان

3 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان