بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با عناصر برنامه ریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان