بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت در میزان توانمند سازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ، گروه مدیریت ، تهران ، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، گروه حسابداری ، سمنان ، ایران