بررسی تاثیر معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش نواحی پنج گانه شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند