بررسی میزان تفکر استرادژیک مدیران گرو ه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 10

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 عضو هیات علمی پژو هشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات فناوری

3 اسادیار پژوهش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی