مقایسه وضعیت موجود عوامل ساختاری بخش ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ساختار کار آفرینانه ایده ال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رئیس موسسه آموزش وعالی غی انتفاعی البرز قزوین

2 استاد یار دانشگاه پیام نور مرکز کرج

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی